www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní podmínky bezplatné inzerce

Podmínky soukromé inzerce na webu ProdejPudy.cz

I. Pojmy

1. ProdejPudy.cz je realitní inzertní portál umožňující jeho Uživatelům bezplatně vkládat inzeráty s nabídkami lesních a zemědělských nemovitostí.

2. Uživatel fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, která se zaregistruje a využívá služeb realitního inzertního portálu ProdejPudy.cz

3. Provozovatelem serveru ProdejPudy.cz je společnost Bohemia Brethren, s.r.o., IČ 26371979, se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18667.

II. Obecné podmínky užívání ProdejPudy.cz

1. Uživatelé ProdejPudy.cz nemají žádný právní nárok na užívání tohoto inzertního portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. omezit jeho přístup k některým službám, nebo vymazat inzerát a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách, zejména v případě porušování Obchodních podmínek.

2. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízených nemovitostí a negarantuje splnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami.

III. Registrace uživatele

Zájemce o využívání služby ProdejPudy.cz musí provést bezplatnou registraci prostřednictvím registračního formuláře s uvedením svých kontaktních údajů, které může, nebo nemusí zveřejnit.

IV. Inzeráty

1. Vložit inzerát je možné po registraci a přihlášení do systému. Je povoleno vkládat pouze nabídky. Vkládání inzerátů s poptávkou je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu si Provozovatel vymiňuje právo takový inzerát vymazat. Vložení inzerátu s nabídkou se provádí prostřednictvím vystavovacího formuláře uvedením titulku, popisu inzerátu, lokalizace předmětu inzerce, cenových podmínek, technických údajů a výměry. Inzerát je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit inzerát do odpovídající kategorie. Uživatel může podat libovolný počet inzerátů.

2. Vkládání příloh do inzerátů je možné v neomezeném počtu ve formátech (*pdf, *tif, *doc, *xls, *zip) o max. velikosti 2MB/soubor. Vkládání fotografií v počtu max. 10 ve formátech (*jpg, *png,* gif, *bmp) o velikosti do 2 MB/fotografii.

3. Odpovědět na inzerát je možné prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailovou zprávou, nebo telefonicky.

4. Inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu, kterou si uživatel zvolí ve vystavovacím formuláři. Po uplynutí lhůty zveřejnění bude inzerát automaticky odstraněn. Uživatel má možnost svůj inzerát kdykoli před skončením doby jeho platnosti smazat, upravit, případně prodloužit dobu jeho trvání.

5. Je zakázáno zveřejňovat nabídky jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů. Současně si však provozovatel vyhrazuje právo smazat veškeré inzeráty, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele.

Při vkládání inzerátů je zakázáno zejména:
  • - užívat vulgarismy, případně obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin.
  • - záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby.

V. Ochrana osobních údajů

1. Uživatel dává souhlas provozovateli se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Uživatel užíváním služeb ProdejPudy.cz dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel se může kdykoli rozhodnout odmítnout přijímat takové informace.

VI. Autorská práva

1. Ochrannou známku ProdejPudy.cz, která je ve vlastnictví Provozovatele, nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.07.2011. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. V takovém případě je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije služby ProdejPudy.cz.

2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

Verze pdf - viz: "Obchodní podmínky inzerce"

prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví